Doradztwo restrukturyzacyjne – pomoc dla firm na skraju upadłości

14 kwietnia 2020

Nie każda firma radzi sobie na rynku. Często w wyniku niewłaściwego zarządzania, niepomyślnych umów bądź po prostu nieprzewidzianych przeciwności losu, zadłużenie firmy zaczyna zwiększać się tak gwałtownie, iż rodzi się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy wręcz o bankructwo firmy. W takich wypadkach trzeba skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – profesja regulowana

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać na początku 2016 r. Na mocy przepisów tego prawa dotychczasowa licencja syndyka przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymogi zawarte w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie tytułu magistra, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, nieposzlakowana opinia, posiadanie polskiego obywatelstwa i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin jest przeprowadzany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na 100 pytań z zakresu finansów, ekonomii, prawa oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Przegląd kondycji przedsiębiorstwa i opracowanie planu działania – rola doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją tylko na zlecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspomagać firmę na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najlepszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także reprezentować dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Istotne jest, aby doradca restrukturyzacyjny potrafił w jasny sposób wyjaśnić dłużnikowi jego możliwości, bowiem restrukturyzacja w wielu przypadkach bywa przykrym i skomplikowanym procesem. Zaletą doradcy jest również świetna znajomość sektoru gospodarki, w której działa zadłużona firma, ponieważ ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie i zaproponowanie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.

You May Also Like