Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

1 października 2022

Wejdź na flobo.io, aby znaleźć informacje dotyczące noty księgowej 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty może być zwykłe niedopatrzenie bądź chwilowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

You May Also Like