Regulamin konkursu To, co zakazaneREGULAMIN KONKURSU „TO, CO ZAKAZANE"

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „TO, CO ZAKAZANE” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest portal ujrzecslowa.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.ujrzecslowa.pl oraz na profilu Instagram https://www.instagram.com/ujrzecslowa/ w dniach od 15 do 19 maja 2019 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest redaktorem portalu ujrzecslowa.pl;

c) nie jest członkiem rodziny redaktora ujrzecslowa.pl.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

1x książka „To, co zakazane” Tabitha Suzuma.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, który do dnia 19 maja 2019 roku odpowie na zadanie konkursowe znajdujące się na stronie ujrzecslowa.pl i prześle na adres e-mail odpowiedź lub zostawi komentarz pod zdjęciem konkursowym na Instagramie. 

3. Każdy Uczestnik może wysłać wiele odpowiedzi.

4. Odpowiedź musi być unikalna, nigdzie wcześniej nie publikowana. Konsekwencją skopiowania jej z innej strony jest wykluczenie z konkursu.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Zwycięzca zostanie opublikowany w poście konkursowym po zakończeniu konkursu lub zdobędzie odpowiedź pod wygrywającym komentarzem na Instagramie.

8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@ujrzecslowa.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

9. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator konkursu.

10. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.

11. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Młodzieżówka

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Odbiór nagrody przez zwycięzcę konkursu jest możliwy po podaniu danych kontaktowych
niezbędnych do przekazania nagrody w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego.

2. W konkursie może wziąć udział osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach konkursowych oraz ogłoszenia zwycięzcy konkursu.

3. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji wysyłki będą przetwarzane do dnia 30.06.2019 i po tym czasie zostaną trwale usunięte.

4. Nagrody będą wysyłane jedynie na terytorium Polski.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ujrzecslowa.pl